Polityka prywatności - ndc24.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu dostępnego pod adresem ndc24.pl (Polityka Prywatności).
 2. Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.
 3. Administratorem danych osobowych (Dane Osobowe) Nabywców i Użytkowników Sklepu jest Best-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, e-mail: biuro@best-tech.pl, telefon: 22 435 84 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254448, o numerze NIP 5213384441, o numerze REGON 140502457, 
  o kapitale zakładowym w wysokości 80 000 zł.
 4. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Administrator przetwarza Dane Osobowe osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbierania danych

 1. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu, w tym:
 • rejestracji w Sklepie,
 • zawierania umów w Sklepie, w szczególności składania i realizacji zamówień,
 • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z niego, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz,
 • przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera,
 • wypełniania zobowiązań Sprzedawcy, w szczególności wynikających z prawa do reklamacji i zwrotu (odstąpienia od zakupu),
 • publikacji Treści.

  W celu:

 • rejestracji w Sklepie przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres email, adres IP, pliki cookies,
 • zawarcia umowy, w szczególności złożenia i realizacji Zamówienia, przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z numerem kodu pocztowego), numer telefonu kontaktowego, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Użytkownika,
 • sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu, przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z numerem kodu pocztowego), numer telefonu kontaktowego, adres IP, pliki cookies lub inne dane podane przez Użytkownika,
 • przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Sprzedawcę na wskazany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera, przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, stan cywilny, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies,
 • wypełniania zobowiązań Sprzedawcy, w szczególności wynikających z prawa do reklamacji i zwrotu (odstąpienia od zakupu), przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, email, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres IP, pliki cookies, nr rachunku bankowego,
 • publikacji Treści przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, adres IP, pliki cookies.

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych stanowią:
 • zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą, na ich przetwarzanie (dla osób w wieku przekraczającym 16 lat),
 • niezbędność do wykonania umów zawieranych w Sklepie lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy,
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane w związku z funkcjonalnością Sklepu przez Sprzedawcę lub przez stronę trzecią, którą mogą być podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji zamówienia, jak np. operatorzy płatności elektronicznych, firmy kurierskie lub inni serwisy integrujące dane, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe zbierane w Sklepie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres 5 lat, począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Sklepie. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

V Dobrowolność podania Danych Osobowych                   

 1. Podanie Danych Osobowych w Sklepie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w rozdziale II, których Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Sklepie, odpowiednio dla jednego lub większej ilości celów.

VI Profilowanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Sprzedawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. płeć, wiek, dochody, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII Pliki Cookies

 1. Administrator informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Dane Osobowe są również zbierane automatycznie w logach systemowych Sklepu oraz przez pliki Cookies.
 2. Administrator informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika ze Sklepem, w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju użytego do połączenia urządzenia końcowego Użytkownika. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta, a także czasu połączenia Klienta ze Sklepem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych dla dostosowania Sklepu do potrzeb Nabywców oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.
 3. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Sklepu, które umożliwiają:
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostosowanie i optymalizację Sklepu do potrzeb Użytkowników,
 • personalizację przekazów marketingowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.

Pliki Cookies wykorzystywane w Sklepie są kasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej lub też są zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Sklepu. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie. W Sklepie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Sprzedawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o nich może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Sprzedawcy. Niektóre podstrony Sklepu oraz inne środki komunikacji z Nabywcami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

VIII Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
 3. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Administratora lub bezpośrednio Nabywcy usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Nabywców mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom produktów, bankom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

IX Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w rozdziale VIII pkt. 2 i 3, które na zlecenie Sprzedawcy przetwarzają Dane Osobowe.
 2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
 3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
 • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych,
 • stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
 • stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Sprzedawcę.

Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Sprzedawcy. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

X Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą (Klienta)

 1. Każdy Klient ma prawo:
  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania,
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1.1. należy wysłać e-mail na adres: biuro@best-tech.pl, zadzwonić pod numer telefonu 22 435 84 90 lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1.2. należy wysłać e-mail na adres: biuro@best-tech.pl wpisując w tytule słowo „sprzeciw” lub „cofnięcie zgody”, zadzwonić pod numer telefonu 22 435 84 90 i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Sprzedawcy: Best-Tech Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30; 00-739 Warszawa, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
 4. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 5. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Sklepie wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu.
 6. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

XI Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:
 • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych,
 • stosuje środki zapewniające: zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na konto email: biuro@best-tech.pl

XII Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.

Produkt dodano do koszyka
Ilość:
W koszyku znajduje się: 0 prod. W koszyku znajduje się: 0 prod.
Razem:
Kontynuuj zakupy Idź do koszyka

Szukaj

Menu

Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Razem

Zobacz koszyk

Zawartość schowka

Brak produktów

» Zobacz schowki

...